ارواپوهنه2019-07-27T06:37:42+00:00

څه ډول کولای شو پر ځان باور مو پياوری کړو؟

ددې لپاره چې پر ځان مو باور پیاوړی شي، ځینې اصول موجود دي، چې باید پلي شي. په دې لیکنه کې مو پر ځان د باور پیاوړي کولو دوو اصولو ته اشاره کړې ده. نو که غواړئ پر ځان مو باور زیات شي او که یې لری، پیاوړی شي، نو د لیکنې تر پایه را سره [...]