هدایت الاسلام کلتوري،ټولنیزه،سیاسي پنځلس ورځنۍ خپرونه