از همه نهادهای نشراتی و رسانه های عزیز احترامانه تقاضامندیم جهت اشتراک در جلسه مطبوعاتی تحت عنوان تجلیل از ۲۶ دلو روز عزت، افتخار و سرفرازی ملت بزرگ افغانستان حضور به هم رسانده به ما منت بگذارید.

نهاد برگزارکننده: حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان
موضوع: تجلیل از ۲۶ دلو روز عزت، افتخار و سرفرازی ملت بزرگ افغانستان

تاریخ: سه شنبه مؤرخ ۳۰ دلو ساعت ۹:۰۰ قبل ازظهر

مکان : سرک شش تایمنی سابقه، دفتر مرکزی حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان