د واده په غلمغال کې دواړه خوندې سره یوې ګوښې ته شوې مشرې خور یې سر تر پایه په ځير ځير ورته وکتل بیا یې ترې وپوښتل: همدا کالي دې کړي؟ دې ځواب ورکړ: هو، څنګه دي؟
خوریې ورته وویل: د یوه کال ناوې یې د ورور واده دې دی او تا د غړ پړ کالي اغوستي!
کشرې خور ځواب ورکړ: ده ته مې وویل: چې کالي راته وکړه، راته وویل چې د ټوټې نښه راکړه چې ټولو ته یې راوړم.
ما ویل چې خیر ماته یې له نورو سره یو ډول مه راوړه ماته لږ شوکي ټوټه راوړه ویل یې: که فرق وکړم، بیا مو د کور اتفاق خرابیږي.
اخر ما هم وویل چې ښه وایي بیا مې د دې ټوټې نښه ورکړه یو توپ رخت یې راوړ ما د لیورو ښځو او خواښې مو سره وویشل. ما ویل چې خواښې مې زړه ده هر ځای مړي ژوندي ته ځي نو چیرته به یې سور یا شین کمیس اغوستی وي.
خور یې وویل: خدای دې ښه ورسره وکړي، چې داسې د کور اتفاق ساتي خدای به یې بې سواله بې ځوابه جنت ځای کړي!!

نعیمه غني