په سودان کې د ولسمشر عمرالبشیر د لیرې کېدو په پلوۍ دفاع وزیر او د پوځي شورا مشر عوض بن عوف هم د کودتا له مشرۍ یوه ورځ‌ وروسته استعفا کړې ده.‌ کودتاچیانو پر واټونو خپل کودتا ته دوام ورکړی او د لنډمهالي حکومت غوښتنه کوي.

د انتقالي پوځي شورا مشر عوض بن عوف پر حکومتي تلوېزیون وینا کې وویل، پر خپل مقام یې عبدالفتاح البرهان د دغې شورا نوی مشر ټاکلی.‌