ادب و هنر2019-06-01T04:23:52+00:00

مذاکره حضرت جنید بغدادی با حاجی/ مولوی عطأالله فيضانی

شخصی از سفر حج بیت الله بازگشت ولی اثر حج در  او دیده نمیشد، نزد حضرت جنید حاضر شد. حضرت جنید از وی پرسید پرسید از کجا آمدید؟ مسافر جواب داد: من از سفر حج آمدم و حج کردم. حضرت جنید پرسید؟ وقتی به اراده حج خانه و کاشانه خویش را ترک گفتی، آیا درآن وقت اراده اجتناب از گناه را نیز کرده بودی! مسافر جواب داد: جناب، من چنین فکر نکرده بودم. حضرت جنید گفت: در اصل تو به قصد حج از خانه بیرون نشده بودی.  باز پرسید: وقتیکه احرام را بسته نمودی و لباسهای روزمره خود را از تن دور نمودی، آیا همراه آن اعمال و عادات بد و ناشایسته را نیز از [...]