امروز پنجشنبه مردم هند به پای صندوق های رای میروند و در  انتخابات پارلماني اشتراک میکنند.

در جریان این انتخابات پنج صد چهل سه عضوی پارلمان انتخاب میشوند.

این انتخابات در نزدیک به یک میلیون مرکز رای دهی در هفت مرحله صورت میګرد که تا نوزده ماه می دوام خواهد داشت.

به ګفته کمیسیون انتخابات هند، نزدیک به نه صد میلیون مردم هند واجد شرایط رای دهی هستند

نتایج این انتخابات در ۲۳ ماه می اعلان خواهد شد.