روانشناسی2019-10-02T05:44:36+00:00

تلقین شرنوشت مارا تعین می کند

نیروی خارق العاده که میسری زنده گی مارا تغیر داده و سرنوشت مارا تعین کرده میتواند! تلقین چیست و چه نقش در زنده گی ما دارد؟ چگونه زنده گی خود را به واسطه تلقین تغییر دهیم؟ ایا می توان به واسطه یی تلقین مسیر زنده گی خود را تغییر دهیم ؟ تلقین نیروی خارق العاده است که مسیر زنده گی را تغیر داده و سرنوشت ما را تعین می کند، درست ما همان هستیم که [...]

By |October 1st, 2019|Categories: روانشناسی|0 Comments