رییس جمهوری محمد اشرف غنی امروز یکشنبه ۲۱ حمل، برنامه حساب دهی به ملت از طرف حکومت را اغاز نمود

ریس جمهور به درنشستی که به همین مناسبت در ارگ برگزار شده بود گفتند، همه وزارتخانه ها، والیان، ریاست های مستقیل و واحد های بودجوی مستقیل راپور فعالیت هایشان را به مردم شریک میسازد

او فرمودند، قانون معلومات را توشیح نموده، که هدفش رساندن معلومات به مردم است.

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان از رسانها خواستند تا فعالیت های حکومت را به شکل گذارش تحقیقِی بررسی نماید

ریس جمهور غنی افزود، حکومت وحدمت ملی در چهار سال اخیر دستاوردهای داشتند که قبل از ان دیګر حکومتها نه داشتند