در شرایط کنونی که افغانستان دستخوش نا امنی ها و هزاران نا هنجاری های دیگر است، آغاز توزیع تذکره های الکترونیک از سوی رییس جمهور غنی، یک قدم به پیش، به هدف کاهش خشونت ها و وضعیت جاری در کشور است.

افغانستان از آنجاییکه از مدت ها به اینسو شاهد حملات گروه های تروریستی در نقاط مختلف است و در بیشتر موارد، این حملات با استفاده از جعل اسناد صورت گرفته است؛ زیرا داشتن تذکرۀ کاغذی کار را برای گروه های تروریستی بسیار ساده ساخته بود و هر فرد میتوانست با استفاده از امکانات اندک تذکره جعل کند و با استفاده از آن، اقدامات غیر قانونی انجام بدهد. تذکره های الکترونیک میتواند جلو تمامی کارهای غیر قانونی فساد، جعل اسناد، شناسایی زود افراد متخلف با استفاده از آن و همچنان ده ها موارد دیگر را بگیرد. هر چند این روند در گذشته نیز با چالش هايی مواجه شده بود و برخی سیاسیون و افراد دیگر جامعه، روی بعضی موضوعات کوچک، با توزیع تذکره مخالفت نشان دادند؛ اما در نهایت این روند با تفاهم اکثریت، با گرفتن نخستین تذکره الکترونیک از سوی رییس جمهور غنی آغاز شد و مورد استقبال زیادى از مردم نیز قرار گرفت . افغانستان به هدف رفتن به جلو، نیاز به کار های بنیادی دارد که در نخست باید جلو فساد در نهاد های دولتی گرفته شود و گرفتن جلو فساد، بدون داشتن یک تذکره الکترونیک که همه  مشخصات یک فرد در آن ذکر شده باشد، نا ممکن است .

ممانعت در امور توزیع تذکره الکترونیک تحت هر عنوانی که باشد، ریختن آب به آسیاب دشمن است؛ زیرا اگر تذکره الکترونیک برای همۀ شهروندان افغانستان توزیع شود، دیگر دشمنان افغانستان نمیتوانند که خود را زیر هویت جعلی افغانی با استفاده از تذکره کاغذی پنهان سازند .  کشور های پیشرفته جهان که اکنون به تکامل  و توسعه  رسیده اند، در آن یک فرد میتواند بسیار به سادگی در دسترس قرار بگیرد؛ از همینرو است که فرد تلاش به خلاف کاری نمیکند؛ زیرا پناهگاهی برای شان وجود نمیداشته باشد.

آغاز هر روند بزرگ در کشور های جهان سوم، با یک سلسله چالش ها مواجه بوده است. توزیع تذکره الکترونیک نیز به عنوان یک چالش بزرگ در برابر حکومت وحدت ملی و همچنان رییس جمهور بود. یک بخش مردم افغانستان به دلیل جنگ ها  از دیر زمانی با تکنالوژی روز آشنایی کامل ندارند و آنان تا هنوز نمیدانند که تذکره الکترونیک، چه مزایایی دارد. حکومت افغانستان در کنار اینکه حال برای توزیع تذکره اقدام کرده، نیاز است که برای آگاهی دهی در بخش مزایایی تذکره نیز برخی اقداماتى را انجام بدهد تا مردم از سهولت هايی که در تذکره الکترونیک نهفته است آگاه شوند.

مداخله بیرونی در این روند

افغانستان در کنار اینکه در طول تاریخ، شاهد مداخله کشور های بیرونی در مسایل مختلف بوده و این مداخلات در کنار مداخله سیاسی در نظام و مداخله نظامی با استفاده از گروه های تروریستی شان بوده است، این کشور ها تلاش کرده اند که میان افغان ها تحت عنوان های مختلف درز ایجاد کنند و جلو کار های ملی در کشور را بگیرند و اکنون نیز این تلاش ها جریان دارد که یکبار دیگر آب را به اصطلاح گِل آلود کنند و از آن به نفع خود استفاده کنند. افغان ها در طول تاریخ زیر یک کلمه افغان، همۀ شان جمع شده اند و این کلمه برای هر شهروند افغانستان اطلاق میشود؛ اما مسئله پشتون بودن و یا تاجک و یا اقوام محترم دیگر افغانستان، مسئله ملیتی است که آن هم در تذکره الکترونیک گنجانیده شده است .

نیاز تذکره در شرایط کنونی

افغانستان در شرایط کنونی، در کنار همۀ این مسایل، نیاز به اتحاد میان اقوام افغانستان دارد و برای همۀ افغان ها نیاز است که گذشته از مسایل قومی و سمتی، به این اولویت بدهند که چگونه همدیگرپذیری را در وجود خود جا دهند؛ تا از شر این اختلافات که دامنگیر مردم افغانستان است رهایی یابند. افغان ها نیاز دارند که تذکره الکترونیک را از دید کوچک قومی و سمتی به اساس خواست برخی افراد سودجو نبینند، بلکه خوبی هايی را که در این کار و منفعت که برای آینده افغانستان دارند بنگرند؛ زیرا آنگونه که در نخست ذکر کردم، بدون شک که تذکرۀ الکترونیک، یک تحول بزرگ را در زندگی مردم افغانستان خواهد داشت.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، حرکت در قبال آن مسووليتى ندارد.