تلقین شرنوشت مارا تعین می کند

نیروی خارق العاده که میسری زنده گی مارا تغیر داده و سرنوشت مارا تعین کرده میتواند! تلقین چیست و چه نقش در زنده گی ما دارد؟ چگونه زنده گی خود را به واسطه تلقین تغییر دهیم؟ ایا می توان به واسطه یی تلقین مسیر زنده گی خود را تغییر دهیم ؟ تلقین نیروی خارق العاده [...]